Via deze webshop worden privacygevoelige gegevens, in dit geval uw persoonsgegevens verwerkt. We achten een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt.

Bij de verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent dat we:

 1. Duidelijk vermelden met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze policy;
 2. Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 3. U eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken indien die is vereist;
 4. Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 5. Uw recht respecteren om uw gegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Sportvastenshop.nl is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. We willen u adviseren deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van gegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen we bepaalde gegevens van u. Indien u wat besteld hebben we bijvoorbeeld uw adres nodig om uw bestelling te kunnen versturen. We bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die door u rechtstreeks aan ons worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of het product, of waarvan ondubbelzinnig duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

We kunnen de onderstaande gegevens gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 1. NAW gegevens
 2. Telefoonnummer
 3. Factuuradres
 4. Emailadres
 5. Betalingsgegevens
 6. Geslacht

Registreren

In bepaalde gevallen dient u zich te registreren. Na registratie bewaren we via de door u gekozen gebruikersnaam, de door u opgegeven gegevens. We bewaren deze, zodat u niet elke keer opnieuw alles hoeft in te vullen en zodat we u kunnen contacteren, indien nodig.

We zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit, of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van (een vermoeden van) fraude of misbruik van onze web-omgeving kunnen we uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

U plaatst een bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken we voor de afhandeling ervan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien nodig voor een goede afhandeling, kunnen we uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze policy.

Reclame

Naast de informatie op onze website, kunnen we u ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten via:

 • e-mail
 • social media
 • telefonisch

Dit doen we echter alleen als u zich hiervoor expliciet inschrijft. U kunt zich ook te allen tijde hiervoor uitschrijven.

Contactformulier en nieuwsbrief

We bieden via de shop de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij we een aantal gegevens van u vragen. De gegevens die we van u ontvangen, worden bewaard zolang als we nodig achten, voor de volledige beantwoording en afhandeling ervan..

Periodiek versturen we een nieuwsbrief, waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. U kunt zich hier te allen tijde voor afmelden.

Publicatie

We publiceren uw klantgegevens nooit.

Advertenties

Sportvastenshop.nl vertoont geen advertenties.

Verstrekking aan derden

In onze web omgeving kunnen social media buttons zijn opgenomen. Hiermee kunnen de beheerders van deze platformen uw persoonsgegevens verzamelen.

Cookies

Het is mogelijk dat er cookies gebruikt worden in onze web omgeving. Wanneer u onze web omgeving voor het eerst bezoekt, wordt er – indien er gebruik wordt gemaakt van cookies – een mededeling getoond waarin we u uitleggen waarom we dit doen. Uw verdere gebruik van onze web omgeving zien we als toestemming voor het gebruik hiervan.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen. We willen u er wel op wijzen dat het mogelijk is dat de website dan niet optimaal werkt.

 

Bewaartermijnen

De beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig, om uw bestellingen te verwerken, inclusief eventuele garantie. Daarna bewaren we gegevens maximaal 5 jaar. De gegevens worden daana gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (denk hierbij aan de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Beveiliging

We doen er zo veel als mogelijk aan om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Maatregelen die we hiervoor nemen zijn o.a.:

SSL certificering

De webshop maakt gebruik van een versleutelde SSL-verbinding voor het beveiligen van uw gegevens. SSL staat voor Secure Sockets Layer en is een beveiligde ‘laag’ tussen de browser en de server. U kunt een website met een SSL-verbinding herkennen aan het slotje linksboven in de browser.

Beveiligingsupdates

We doen voeren regelmatig updates uit, om een zo veilig mogelijke browseomgeving te handhaven.

Hashing

De wachtwoorden worden in onze database als ‘gehashed’ opgeslagen. Dit betekent dat een wachtwoord niet in te zien is in de database, waardoor het een stuk veiliger is.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, die op wat voor manier dan ook, bijvoorbeeld middels links met onze web omgeving verbonden zijn. We kunnen niet garanderen dat deze partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u daarom aan de privacy policy van deze websites te lezen, alvorens u hiervan gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en/of wijzigen van gegevens

Voor vragen over ons of deze policy of voor vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onze contactgegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

We helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw gegevens. Op grond van de privacy wetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen hiervan. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

Uw gegevens bij Sportvastenshop.nl worden gebruikt om u op de hoogte te houden van acties en producten. We zullen uw gegeven niet aan een derden beschikbaar stellen. Sportvastenshop.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de e-mailberichten. Acties van Sportvastenshop.nl zijn geldig zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld.