Algemene voorwaarden Sportvastenshop.nl (Geel Huis B.V.) 

Algemene Voorwaarden van Geel Huis B.V., gevestigd aan Rietveldenweg 16a, 5222AR, te ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven bij de KvK te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 78117186, BTW nummer NL861269779B01.

Artikel 1 | Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna genoemde termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  • Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld.
  • Diensten: de dienst(en) die Geel Huis levert op grond van een Overeenkomst.
  • Koper: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
  • Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen Geel Huis en de Koper.
  • Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Koper en Geel Huis.

Artikel 2 | Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en offerte van Geel Huis en iedere Overeenkomst gesloten met Geel Huis inzake de verkoop en levering van Producten en/of Diensten door Geel Huis, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Geel Huis en de Koper in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 4. Afwijkingen en/of aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee schriftelijk is ingestemd door Geel Huis.

Artikel 3 | Aanbiedingen en/of offertes

 1. Ieder aanbod en elke offerte van Geel Huis, zowel mondeling als schriftelijk gedaan, is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Bevat het aanbod of de offerte geen geldigheidstermijn, dan is het aanbod of de offerte vrijblijvend.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee schriftelijk is ingestemd door Geel Huis.
 3. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Geel Huis het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 4. Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Geel Huis daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Geel Huis hiermee schriftelijk instemt.
 5. Geel Huis kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Geel Huis niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 | Totstandkoming en duur overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Koper van de aanbieding en/of offerte van Geel Huis.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor een langere termijn dan wel voor onbepaalde tijd. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, mag de Koper na een jaar de Overeenkomst ten allen tijde met een opzegtermijn van een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzetten.

Artikel 5 | Prijzen

 1. De prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.
 2. Van alle bijkomende kosten zal Geel Huis tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Koper opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Koper kunnen worden berekend.

Artikel 6 | Prijswijziging

 1. Geel Huis is bevoegd de prijs tussentijds te wijzigen.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs en kan de Koper de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Geel Huis rustende verplichting ingevolge de wet;
  • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Geel Huis rustende verplichting ingevolge de wet;
  • Geel Huis alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren.
 3. De Koper heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie (3) maanden na de koop zal plaatsvinden

Artikel 7 | Herroepingsrecht

 1. De Koper kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Geel Huis mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in het vorige lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
  • als de Koper in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. Geel Huis mag, mits hij de Koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren;
  • als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij een Overeenkomst tot regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.
 3. De Koper heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie (3) maanden na de koop zal plaatsvinden.

Bij Diensten

 1. De Koper kan de Overeenkomst tot levering van een Dienst gedurende veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Geel Huis mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in het vorige lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.

Geen herroepingsrecht

 1. Het in dit artikel beschreven herroepingsrecht geldt niet voor:
  • Overeenkomsten met betrekking tot een Dienst, na volledige uitvoering van de Dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Koper en de Koper heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Geel Huis de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • Producten of Diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Geel Huis geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • Producten die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, zoals een Sportvasten traject.
  • Producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van veertien (14) dagen is verstreken (bederf);
  • Verzegelde Producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • Verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken;
  • Voor Producten of Diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen;
  • De levering van losse kranten en tijdschriften.

Artikel 8 | Uitoefening herroepingsrecht Koper en kosten

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Het Product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het moment van levering;
 2. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt de Koper dit met een ondubbelzinnige verklaring aan Geel Huis binnen de bedenktermijn. De Koper kan hiervoor ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht;
 3. Zo spoedig mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgende op de in eerste lid bedoelde melding zendt de Koper het Product terug of overhandigt hij dit aan Geel Huis. De Koper heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken;
 4. De Koper zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Geel Huis verstrekte redelijke en duidelijke instructies;
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper. De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product;
 6. Indien de Koper herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de Dienst in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Koper Geel Huis een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Geel Huis is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis;
 7. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden;
 8. Geel Huis vergoedt alle betalingen van de Koper, onverwijld doch binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop de Koper hem de herroeping meldt. Geel Huis mag wachten met terugbetalen tot Geel Huis het Product heeft ontvangen of tot de Koper aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt;
 9. Geel Huis gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode;
 10. Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Geel Huis de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 | Levering en uitvoering

 1. De levering van bestelde producten wordt verzorgd door PostNL;
 2. De levertijd is gemiddeld genomen 1-2 werkdagen, e.e.a. afhankelijk van de vervoerder; PostNL;
 3. Bestellingen boven de 100,- worden aangetekend verzonden;
 4. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Het Product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het moment van levering;
 5. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Geel Huis kenbaar heeft gemaakt;
 6. Het risico van beschadiging of vermissing van Producten berust bij Geel Huis tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan Geel Huis bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 7. Aan de leveringsplicht van Geel Huis zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Geel Huis geleverde zaken een keer aan de Koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Artikel 10 | Eigendomsvoorbehoud

 1. De Producten blijven eigendom van Geel Huis totdat de Koper de verplichtingen op grond van de Overeenkomst is nagekomen, waaronder de verplichting tot het voldoen van het volledige factuurbedrag.
 2. De Koper mag de Producten niet belasten, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren, voordat de eigendom van de Producten op de Koper is overgegaan.

Artikel 11 | Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Geel Huis aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Geel Huis en de Koper kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Koper betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. De Koper is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 4. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Geel Huis is gewezen op de te late betaling en Geel Huis de Koper een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Geel Huis gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40.

Artikel 12 | Gebreken en Klachtenregeling

De Koper is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen na aflevering onderzoeken. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie (3) dagen na levering van het Product schriftelijk aan Geel Huis gemeld te worden. Het gebrekkige product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen drie (3) dagen nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Geel Huis.

Niet-zichtbare gebreken, tekorten en klachten over de uitvoering van de Overeenkomst behoren binnen zeven (7) dagen na ontdekking ervan aan Geel Huis gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

 1. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 2. Bij Geel Huis ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Geel Huis binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 | Aansprakelijkheid

 1. Geel Huis is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde Producten en Diensten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de Koper.
 2. Mocht er – ondanks het bepaalde in het vorige lid – op enig moment toch aansprakelijkheid van Geel Huis ontstaan ten gevolge van een gebrek aan de geleverde Producten of Diensten, dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag van het Product of de Dienst waarbij de schade is ontstaan. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade en/of gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Geel Huis is niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan door (a) ondeskundig gebruik van het Product of de Dienst in strijd met de bestemming of het doel daarvan, (b) gebruik van het Product of de Dienst in strijd met door of namens Geel Huis verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen of bijsluiters of (c) ondeskundige bewaring of opslag van Producten.
 4. Iedere aanspraak op betaling van een vergoeding van schade jegens Geel Huis vervalt binnen één jaar nadat de Koper bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 14 | Overmacht

 1. Geel Huis is niet aansprakelijk voor schade en/of (on)kosten voortvloeiende uit of in verband met vertraging, beperking, inmenging dan wel tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Geel Huis jegens de Koper die wordt veroorzaakt door een omstandigheid die buiten de redelijke macht van Geel Huis ligt, met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, wet- en regelgeving, verordeningen, regelingen, maatregelen van wetgevende aard, een overheidsoptreden of andere administratieve maatregelen, rechterlijke beschikkingen of beslissingen, aardbevingen, overstromingen, brand, explosies, oorlog, terrorisme, relletjes, sabotage, ongelukken, epidemieën, stakingen, uitsluitingen, langzaam-aan-acties, onrust op de werkvloer, problemen bij het verkrijgen van de noodzakelijke arbeidskrachten of grondstoffen, gebrek aan transportmiddelen of gestremd vervoer, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, storingen in fabrieks- of essentiële machines, noodreparaties of -onderhoud, storingen in de openbare voorzieningen of een tekort aan openbare voorzieningen, vertragingen in de levering van of gebreken aan door leveranciers of onderaannemers geleverde goederen (‘Overmacht’).
 2. Mocht zich een geval van Overmacht voordoen, dan zal Geel Huis de Koper daarvan door middel van schriftelijke kennisgeving op de hoogte te stellen, met vermelding van de oorzaak van de Overmacht en de manier waarop deze op de nakoming van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van invloed zal zijn. Ingeval van vertraging wordt de leveringsverplichting opgeschort voor een periode gelijk aan het vanwege de Overmacht opgetreden tijdsverlies. Mocht een geval van Overmacht echter langer dan twee (2) maanden na de overeengekomen leverdatum voortduren of naar verwachting voortduren, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 3. Indien Geel Huis ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Geel Huis gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst

Artikel 15 | Niet nakomen van de overeenkomst

 1. Indien de Koper een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Geel Huis het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts heeft Geel Huis het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de Koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsanering doet, of de Koper door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

Artikel 16 | Intellectuele eigendom

 1. Geel Huis behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere relevante wet- en regelgeving.
 2. Geel Huis heeft het recht de eventueel door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 | Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens Geel Huis en de door Geel Huis (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één (1) jaar.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee (2) jaar nadat de Koper Geel Huis ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 18 | Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op overeenkomsten tussen Geel Huis en de Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Van geschillen voortvloeiende uit een Overeenkomst, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Rotterdam kennis, tenzij Geel Huis er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Koper te onderwerpen.